بر اساس یک نظر سنجی، ممکن است روند گرفتن تابعیت تا ۳ سال طول بکشد.
حدودا ۲۶۰۰۰ پرونده بی‌جواب در برلین که ۱۰۰۰۰ آن از سال ۲۰۲۱ باقی مانده است. در هامبورگ ۱۸۰۰۰ پرونده و در مونشن ۱۰۰۰۰پرونده در حال بررسی اند .
در سالهای اخیر،تعداد زیاد درخواست کننده ها،عدم موجودیت کارمندان کافی در ادارات مربوطه و افزایش موارد قانونی برای گرفتن تابعیت از جمله دلایلی است که باعث کندی روند رسیدگی به پرونده ها بر شمرده میشود.
این در حالی است که بر اساس قوانین جدید، چند تابعیتی دیگر مشکلی نخواهد داشت و کسانیکه ۵ سال در آلمان زندگی کنند واجد شرایط گرفتن پاسپورت آلمانی اند، قبلا این روند بعد از ۷ سال بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری مگازین، در صورت ارائه خدمات مفید داوطلبانه، موفقیت در ادغام و نشان دادن استعداد قابل تحسین در مدرسه، دانشگاه یا اوسبلدونگ و آشنایی قابل توجه با زبان، روند گرفتن تابعیت میتواند به ۳ سال هم کاهش یابد.
همچنین امتحان درخواست تابعیت Einbürgerungstest برای خارجی‌هایی که بیشتر از ۶۷ سال سن دارند برداشته خواهد شد.
ژانویه 23, 2023

دستکم ۱۰۰۰۰۰ نفر در انتظار درخواست جواب تابعیت

بر اساس یک نظر سنجی، ممکن است روند گرفتن تابعیت تا ۳ سال طول بکشد.
حدودا ۲۶۰۰۰ پرونده بی‌جواب در برلین که ۱۰۰۰۰ آن از سال ۲۰۲۱ باقی مانده است. در هامبورگ ۱۸۰۰۰ پرونده و در مونشن ۱۰۰۰۰پرونده در حال بررسی اند .
در سالهای اخیر،تعداد زیاد درخواست کننده ها،عدم موجودیت کارمندان کافی در ادارات مربوطه و افزایش موارد قانونی برای گرفتن تابعیت از جمله دلایلی است که باعث کندی روند رسیدگی به پرونده ها بر شمرده میشود.
این در حالی است که بر اساس قوانین جدید، چند تابعیتی دیگر مشکلی نخواهد داشت و کسانیکه ۵ سال در آلمان زندگی کنند واجد شرایط گرفتن پاسپورت آلمانی اند، قبلا این روند بعد از ۷ سال بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری مگازین، در صورت ارائه خدمات مفید داوطلبانه، موفقیت در ادغام و نشان دادن استعداد قابل تحسین در مدرسه، دانشگاه یا اوسبلدونگ و آشنایی قابل توجه با زبان، روند گرفتن تابعیت میتواند به ۳ سال هم کاهش یابد.
همچنین امتحان درخواست تابعیت Einbürgerungstest برای خارجی‌هایی که بیشتر از ۶۷ سال سن دارند برداشته خواهد شد.