روز زن همه ساله از سال ۱۹۱۱ بدینسو در نقاط مختلف جهان به منظور تجلیل از موفقیت‌ها و پایداری برای حقوق برابربرگزار می‌شود. پیشینه تجلیل از این روز برمی‌گردد به تصمیم کنفرانس بین المللی زنان سوسیالیست در ۱۹ ماه مارچ ۱۹۱۱.به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر الگیماین، این روز در بسیاری از کشو‌‌رهای اروپای شرقی تعطیلی عمومی است ولی در آلمان تنها دردو ایالت: برلین و مکلنبورگ فورپورمن امروز جز تعطیلات عمومی محسوب می‌شود . موضوع امسال روز زن شعار «بدست آوردن برابری» EmbraceEquity# است. این به منظور جلب توجه درراستای تفاوت حقوق مساوی و برابری جنسیتی است. در فرانکفورت راه پیمایی، کنسرت موسیقی و برنامه‌های مختلفی در نقاط مختلف شهر برنامه ریزی شده است.

مارس 8, 2023

تجلیل از روز جهانی زن

روز زن همه ساله از سال ۱۹۱۱ بدینسو در نقاط مختلف جهان به منظور تجلیل از موفقیت‌ها و پایداری برای حقوق برابربرگزار می‌شود. پیشینه تجلیل از این روز برمی‌گردد به تصمیم کنفرانس بین المللی زنان سوسیالیست در ۱۹ ماه مارچ ۱۹۱۱.به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر الگیماین، این روز در بسیاری از کشو‌‌رهای اروپای شرقی تعطیلی عمومی است ولی در آلمان تنها دردو ایالت: برلین و مکلنبورگ فورپورمن امروز جز تعطیلات عمومی محسوب می‌شود . موضوع امسال روز زن شعار «بدست آوردن برابری» EmbraceEquity# است. این به منظور جلب توجه درراستای تفاوت حقوق مساوی و برابری جنسیتی است. در فرانکفورت راه پیمایی، کنسرت موسیقی و برنامه‌های مختلفی در نقاط مختلف شهر برنامه ریزی شده است.