شرکای ائتلاف برنامه‌های بزرگی برای سیاست مهاجرت دارند، اما هیچ پیشرفتی ندارند. این در حالی است که در حال حاضر دو لایحه تابعیت و اخراج در برنامه‌های شرکای ائتلاف با مشکل برخورد کرده است. سیاستمداران در ائتلاف چراغ راهنمایی باید برخی از پروژه‌های خود را که در ابتدا برای سال ۲۰۲۳ برنامه ریزی شده بود، به سال آینده موکول کنند. خبرگزاری آلمان روز چهارشنبه از محافل ائتلاف مطلع شد که FDP در برابر تغییرات درخواست شده توسط شرکای ائتلافی خود مخالفت کرده است. طبق پیش نویس قانون دولت فدرال، مهاجران باید در آینده بتوانند پس از تنها پنج سال اقامت در آلمان شهروند شوند، مشروط بر اینکه بتوانند از دولت کمکی دریافت نکنند و کسانی که مهارت‌های زبانی خوبی بدست آورده و یا کارهای داوطلبانه انجام می‌دهند، تابعیت پس از سه سال ممکن است.
دسامبر 14, 2023

تابعیت آسان‌تر دیگر امسال تصمیم‌گیری نمی‌شود

شرکای ائتلاف برنامه‌های بزرگی برای سیاست مهاجرت دارند، اما هیچ پیشرفتی ندارند. این در حالی است که در حال حاضر دو لایحه تابعیت و اخراج در برنامه‌های شرکای ائتلاف با مشکل برخورد کرده است. سیاستمداران در ائتلاف چراغ راهنمایی باید برخی از پروژه‌های خود را که در ابتدا برای سال ۲۰۲۳ برنامه ریزی شده بود، به سال آینده موکول کنند. خبرگزاری آلمان روز چهارشنبه از محافل ائتلاف مطلع شد که FDP در برابر تغییرات درخواست شده توسط شرکای ائتلافی خود مخالفت کرده است. طبق پیش نویس قانون دولت فدرال، مهاجران باید در آینده بتوانند پس از تنها پنج سال اقامت در آلمان شهروند شوند، مشروط بر اینکه بتوانند از دولت کمکی دریافت نکنند و کسانی که مهارت‌های زبانی خوبی بدست آورده و یا کارهای داوطلبانه انجام می‌دهند، تابعیت پس از سه سال ممکن است.