نظر به گزارش‌ها، ازین پس هر کسی که بدون دلیل موجه به بخش اورژانس بیمارستان‌ها مراجعه کند، باید هزینه‌ای بپردازد. گفته می‌شود که بیمارها باید اول شرایط خود را از طریق تلفن توضیح دهند و در صورت موافقت بیمارستان، به بخش اورژانس مراجعه کنند. آندریاس گاسن مدیر Kassenärze با اعلام این موضوع گفت:« هر کس با رفتن به اورژانس، بدون تماس اولیه با مرکز کنترل، مجبور به پرداخت هزینه اورژانس می‌شود، زیرا این کار منابع پزشکی را به طور غیر ضروری کمتر می‌کند.» او در ادامه توضیح داد که کسانی که خودشان می‌توانند به بخش اورژانس بروند، اغلب بیماران اورژانسی نیستند. بیماران می‌توانند با شماره ۱۱۶۱۱۷ تماس بگیرند تا بررسی‌های اولیه صورت گرفته و تماس گیرنده به درستی راهنمایی شود.

آوریل 12, 2023

مراجعه ناموجه به اورژانس منجر به پرداخت هزینه خواهد شد

نظر به گزارش‌ها، ازین پس هر کسی که بدون دلیل موجه به بخش اورژانس بیمارستان‌ها مراجعه کند، باید هزینه‌ای بپردازد. گفته می‌شود که بیمارها باید اول شرایط خود را از طریق تلفن توضیح دهند و در صورت موافقت بیمارستان، به بخش اورژانس مراجعه کنند. آندریاس گاسن مدیر Kassenärze با اعلام این موضوع گفت:« هر کس با رفتن به اورژانس، بدون تماس اولیه با مرکز کنترل، مجبور به پرداخت هزینه اورژانس می‌شود، زیرا این کار منابع پزشکی را به طور غیر ضروری کمتر می‌کند.» او در ادامه توضیح داد که کسانی که خودشان می‌توانند به بخش اورژانس بروند، اغلب بیماران اورژانسی نیستند. بیماران می‌توانند با شماره ۱۱۶۱۱۷ تماس بگیرند تا بررسی‌های اولیه صورت گرفته و تماس گیرنده به درستی راهنمایی شود.