تغییرات آب‌وهوا مانند خشکسالی و گرما پیامدهای فراوانی را برای جنگل‌های آلمان به‌دنبال داشته است. بیش‌از یک‌سوم درختان به‌طور قابل‌توجهی آسیب دیده‌اند. به گفته روزنامه تسایت، وزارت کشاورزی فدرال می‌گوید که وضعیت جنگل‌ها در سال ۲۰۲۲ درمقایسه با سال پیش از آن، نه‌تنها بهبود نیافته بلکه بدتر هم شده‌ است. ۳۵ درصد درختان به‌شدت آسیب دیده‌اند. جم اوزدمیر، وزیر کشاورزی فدرال، می‌گوید: «جنگل‌ها بیمارند و به کمک ما نیاز دارند. درمجموع ۹۰۰ میلیون یورو برای بهبود وضعیت درختان درنظر گرفته شده است.»

مارس 21, 2023

بیش‌از یک‌سوم درختان آلمان آسیب دیده‌اند

تغییرات آب‌وهوا مانند خشکسالی و گرما پیامدهای فراوانی را برای جنگل‌های آلمان به‌دنبال داشته است. بیش‌از یک‌سوم درختان به‌طور قابل‌توجهی آسیب دیده‌اند. به گفته روزنامه تسایت، وزارت کشاورزی فدرال می‌گوید که وضعیت جنگل‌ها در سال ۲۰۲۲ درمقایسه با سال پیش از آن، نه‌تنها بهبود نیافته بلکه بدتر هم شده‌ است. ۳۵ درصد درختان به‌شدت آسیب دیده‌اند. جم اوزدمیر، وزیر کشاورزی فدرال، می‌گوید: «جنگل‌ها بیمارند و به کمک ما نیاز دارند. درمجموع ۹۰۰ میلیون یورو برای بهبود وضعیت درختان درنظر گرفته شده است.»