بوریس پیستوریوس، وزیر داخلی ایالت نیدرزاکسن، به عنوان وزیر دفاع جدید فدرال معرفی شد. او نیز مانند وزیر دفاع پیشین عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) است. به گفته تاگزشاو، کریستینه لمبرشت، وزیر دفاع پیشین، صبح روز دوشنبه از صدراعظم اولاف شولتس درخواست استعفا کرده بود.

ژانویه 17, 2023

بوریس پیستوریوس؛ وزیر دفاع جدید آلمان

بوریس پیستوریوس، وزیر داخلی ایالت نیدرزاکسن، به عنوان وزیر دفاع جدید فدرال معرفی شد. او نیز مانند وزیر دفاع پیشین عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) است. به گفته تاگزشاو، کریستینه لمبرشت، وزیر دفاع پیشین، صبح روز دوشنبه از صدراعظم اولاف شولتس درخواست استعفا کرده بود.