حدود ۲۰۰۰ نفر در فرانکفورت، در راهپیمایی های عید پاک درروز دوشنبه، علیه جنگ و تسلیح مجدد اشتراک کردند. به گزارش فرانکفورت الگیماین، گروه هایی از چندین شهر دیگر هسن نیز، با شعار "به جنگ ها پایان دهید - صلح را به دست آورید" به این راهپیمایی ها پیوستند. گفته می‌شود، موضوع اصلی امسال نیز جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین بود. برگزارکنندگان توضیح دادند که ادامه سیاست‌های سیاسون، باعث تشدید جنگ می‌شود. به گفته پلیس، راهپیمایی عید پاک در فرانکفورت بدون حادثه برگزار شد.

آوریل 11, 2023

“به جنگ پایان دهید – صلح را به دست آورید”

حدود ۲۰۰۰ نفر در فرانکفورت، در راهپیمایی های عید پاک درروز دوشنبه، علیه جنگ و تسلیح مجدد اشتراک کردند. به گزارش فرانکفورت الگیماین، گروه هایی از چندین شهر دیگر هسن نیز، با شعار به جنگ ها پایان دهید صلح را به دست آوریدبه این راهپیمایی ها پیوستند. گفته می‌شود، موضوع اصلی امسال نیز جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین بود. برگزارکنندگان توضیح دادند که ادامه سیاست‌های سیاسون، باعث تشدید جنگ می‌شود. به گفته پلیس، راهپیمایی عید پاک در فرانکفورت بدون حادثه برگزار شد.