بلیت ۴۹ یورویی از اول ماه مه/ می در سراسر آلمان در دسترس متقاضیان خواهد بود. کارفرمایان درصورت مشارکت در پرداخت بخشی از هزینه بلیت می‌توانند امکان خرید بلیت ارزان‌تری را برای کارکنان خود فراهم کنند. به گزارش تاگزشاو، این آیین‌نامه جدیدی است که دولت‌های فدرال و ایالتی درباره آن بحث می‌کنند. هر ایالت همچنین می‌تواند تخفیف‌های ویژه‌ای را برای برخی شهروندان مانند دانشجویان و کارآموزان درنظر بگیرد.

ژانویه 27, 2023

بلیت ۴۹ یورویی و امکان تخفیف ویژه آن برای کارمندان

بلیت ۴۹ یورویی از اول ماه مه/ می در سراسر آلمان در دسترس متقاضیان خواهد بود. کارفرمایان درصورت مشارکت در پرداخت بخشی از هزینه بلیت می‌توانند امکان خرید بلیت ارزان‌تری را برای کارکنان خود فراهم کنند. به گزارش تاگزشاو، این آیین‌نامه جدیدی است که دولت‌های فدرال و ایالتی درباره آن بحث می‌کنند. هر ایالت همچنین می‌تواند تخفیف‌های ویژه‌ای را برای برخی شهروندان مانند دانشجویان و کارآموزان درنظر بگیرد.