در باغ‌ وحش شهر فرانکفورت یک پنگوئن بنام "پوسی" یک جفت عینک را بلعید. کارولین لیفک، سخنگوی باغ وحش به فرانکفورت الگیماین گفته است: "نگهبانان حیوانات متوجه شده بودند که این پنگوئن نمی‌تواند خوب راه برود و نمی‌خواهد غذا بخورد." تا اینکه در تصویر ایکسری یا شعاع ایکس یک جسم خارجی در معده پوسی دیده شد. گفته می‌شود که بعد از عمل جراحی یک جفت عینک پیدا گردید. در همین حال، باغ وحش در صفحه فیس بوک خود فاش کرد که این حادثه یک مورد مجزا نیست. تابستان گذشته، یک سکه از بدن پنگوئنی بنام "تویتی" با انجام جراحی بیرون گردید.

فوریه 14, 2023

بلعیدن یک جفت عینک توسط پنگوئن

در باغ‌ وحش شهر فرانکفورت یک پنگوئن بنام پوسی یک جفت عینک را بلعید. کارولین لیفک، سخنگوی باغ وحش به فرانکفورت الگیماین گفته است: “نگهبانان حیوانات متوجه شده بودند که این پنگوئن نمی‌تواند خوب راه برود و نمی‌خواهد غذا بخورد.” تا اینکه در تصویر ایکسری یا شعاع ایکس یک جسم خارجی در معده پوسی دیده شد. گفته می‌شود که بعد از عمل جراحی یک جفت عینک پیدا گردید. در همین حال، باغ وحش در صفحه فیس بوک خود فاش کرد که این حادثه یک مورد مجزا نیست. تابستان گذشته، یک سکه از بدن پنگوئنی بنام تویتیبا انجام جراحی بیرون گردید.