دویچه بان  در مسیر تونل شهر فرانکفورت- آفن‌باخ ۹ کیلومتر مسیر و ده سوئیچ را به قیمت ۱۵ میلیون یورو تعویض می کند و کارهای تعمیر و نگهداری را انجام می دهد. فرانکفورتر نای پرس گزارش داده است که از ۳۱ مارس ساعت ۹ شب تا ۲۴ آوریل در ساعت ۴ صبح، بخش S-Bahn راین-مین مسدود ‌می‌شود. هیچ قطار اس‌بان از هاوپت واخه به آفن‌باخ هوست یا فرانکفورت زود وجود ندارد. به همین ترتیب از ۱ تا ۱۷ آوریل هیچ قطاری در مسیر فرانکفورت-فریدبرگ از جمله S۶ وجود نخواهد داشت. درهمین حال، کاوای، مدیر عامل RMV گفته است که جایگزین های زیادی در نظر گرفته شده است.

مارس 28, 2023

بسته شدن تونل اسبان فرانکفورت-آفن‌باخ برای سه هفته

دویچه بان  در مسیر تونل شهر فرانکفورت- آفن‌باخ ۹ کیلومتر مسیر و ده سوئیچ را به قیمت ۱۵ میلیون یورو تعویض می کند و کارهای تعمیر و نگهداری را انجام می دهد. فرانکفورتر نای پرس گزارش داده است که از ۳۱ مارس ساعت ۹ شب تا ۲۴ آوریل در ساعت ۴ صبح، بخش S-Bahn راین-مین مسدود ‌می‌شود. هیچ قطار اس‌بان از هاوپت واخه به آفن‌باخ هوست یا فرانکفورت زود وجود ندارد. به همین ترتیب از ۱ تا ۱۷ آوریل هیچ قطاری در مسیر فرانکفورت-فریدبرگ از جمله S۶ وجود نخواهد داشت. درهمین حال، کاوای، مدیر عامل RMV گفته است که جایگزین های زیادی در نظر گرفته شده است.