یک خانواده اردک (مرغابی) روز چهارشنبه به طور موقت خط اتوبانA۶۷ را در نزدیکی (Rüsselsheim) مسدود کردند. فرانکفورت الگیماین به نقل از پلیس گزارش داده است که والدین اردک می خواستند با چهار جوجه خود از بزرگراه A۶۰ در جهت ماینز (A۶۷) عبور کنند. رانندگان با مشاهده این صحنه نگران شده و به پلیس خبر دادند. گفته می‌شود که بزرگراه برای نجات این خانواده اردک، بسته شد و عملیات پلیس حدود ۱۵ دقیقه طول کشید.

آوریل 13, 2023

بسته شدند بزرگراه برای نجات خانواده اردک

یک خانواده اردک (مرغابی) روز چهارشنبه به طور موقت خط اتوبانA۶۷ را در نزدیکی (Rüsselsheim) مسدود کردند. فرانکفورت الگیماین به نقل از پلیس گزارش داده است که والدین اردک می خواستند با چهار جوجه خود از بزرگراه A۶۰ در جهت ماینز (A۶۷) عبور کنند. رانندگان با مشاهده این صحنه نگران شده و به پلیس خبر دادند. گفته می‌شود که بزرگراه برای نجات این خانواده اردک، بسته شد و عملیات پلیس حدود ۱۵ دقیقه طول کشید.