صبح امروز به دلیل لغزنده بودن زمین در اثر کاهش دما و بارش برف، چندین تصادف رانندگی در جاده های مختلف شمال هسن رخ داد. طبق گزارش هسن شاو پلیس اعلام کرده است که بیشتر حوادث در کاسل و فولدا رخ داده است. بخش اورژانس همچنین از ۳۰ ماموریت از شب گذشته خبر داد.
در همین حال، اداره هواشناسی آلمان نسبت به لغزنده بودن زمین هشدار داد و اعلام کرد که امروز بارندگی در طول روز بیشتر خواهد بود و احتمال دارد در فرانکفورت و حومه آن نیز برف ببارد. بر اساس اعلام اداره هواشناسی آلمان، حداکثر دمای امروز بین ۰ تا ۱۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.
مارس 8, 2023

برگشت دوباره برف

صبح امروز به دلیل لغزنده بودن زمین در اثر کاهش دما و بارش برف، چندین تصادف رانندگی در جاده های مختلف شمال هسن رخ داد. طبق گزارش هسن شاو پلیس اعلام کرده است که بیشتر حوادث در کاسل و فولدا رخ داده است. بخش اورژانس همچنین از ۳۰ ماموریت از شب گذشته خبر داد.
در همین حال، اداره هواشناسی آلمان نسبت به لغزنده بودن زمین هشدار داد و اعلام کرد که امروز بارندگی در طول روز بیشتر خواهد بود و احتمال دارد در فرانکفورت و حومه آن نیز برف ببارد. بر اساس اعلام اداره هواشناسی آلمان، حداکثر دمای امروز بین ۰ تا ۱۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.