گرچه این روزهای آخر ماه فوریه با این هوا واقعاً قشنگ اند، ولی خبرسرد شدن هوا و برف باری را همراه دارد. همانطورکه کارشناسان هواشناسی آب و هوا اعلام کردند، روزهای آینده دوباره به میزان قابل توجهی سردتر خواهند شد. به گزارش هسن شاو، جمعه شب ممکن است، خیابان‌ها لغزنده باشند. در همین حال، درجه هوا در آخر هفته بین منفی ۳ الی ۵ درجه سانتی گراد پیش‌بینی شده است. در نقاط کوهستانی احتمال میرود که برف ببارد.

فوریه 23, 2023

برگشت برف و روزهای سرد

گرچه این روزهای آخر ماه فوریه با این هوا واقعاً قشنگ اند، ولی خبرسرد شدن هوا و برف باری را همراه دارد. همانطورکه کارشناسان هواشناسی آب و هوا اعلام کردند، روزهای آینده دوباره به میزان قابل توجهی سردتر خواهند شد. به گزارش هسن شاو، جمعه شب ممکن است، خیابان‌ها لغزنده باشند. در همین حال، درجه هوا در آخر هفته بین منفی ۳ الی ۵ درجه سانتی گراد پیش‌بینی شده است. در نقاط کوهستانی احتمال میرود که برف ببارد.