دفتر دادستانی فدرال علیه دنیز بی. حامی مظنون داعش باشنده آفن‌باخ اتهاماتی را مطرح کرده است. در سال ۲۰۱۶، او و همسرش، سیبل اچ، حامی داعش، به سوریه رفتند تا به شبه نظامیان تروریستی "دولت اسلامی" بپیوندند. گفته می شود که او در عراق آموزش نظامی دیده و در بخش تدراکاتی داعش فعالیت نموده است. به گزارش فرانکفورتر الگیماین، دادگاه عالی منطقه ای فرانکفورت در پایان مارس، حکم بازداشت این زن را به شرط استفاده از برچسب الکترونیکی و گزارش منظم به مقامات معلق کرده است.

آوریل 6, 2023

برچسب الکترونیکی برای زن داعشی

دفتر دادستانی فدرال علیه دنیز بی. حامی مظنون داعش باشنده آفن‌باخ اتهاماتی را مطرح کرده است. در سال ۲۰۱۶، او و همسرش، سیبل اچ، حامی داعش، به سوریه رفتند تا به شبه نظامیان تروریستی دولت اسلامیبپیوندند. گفته می شود که او در عراق آموزش نظامی دیده و در بخش تدراکاتی داعش فعالیت نموده است. به گزارش فرانکفورتر الگیماین، دادگاه عالی منطقه ای فرانکفورت در پایان مارس، حکم بازداشت این زن را به شرط استفاده از برچسب الکترونیکی و گزارش منظم به مقامات معلق کرده است.