«اثر هنری» نیست! نام پروژه‌ای است که موسسه آموزشی آنه فرنک برای ترویج تنوع بیشتر در بخش‌های فرهنگی آغاز کرده است. از مدت یک سال و نیم به این سو، این موسسه خواهان همکاری و مشوره‌دهی به پنج موسسه فرهنگی در زمینه ایجاد تنوع فرهنگی در این موسسات است. به گزارش خبرگزاری هسن شاو کارمندان باید درتقویت ایجاد تنوع فرهنگی و اجتناب از تبعیض حمایت شوند. تمرکز بیشتر باید روی برنامه‌های ضد نژادپرستی و یهودی ستیزی صورت گیرد. موزه‌ها، تئاترها،سالن‌‌های رقص و مراکز فرهنگی می‌توانند تا ۱۴ ماه آوریل  با این لینک: https://www.bs-anne-frank.de/kein-kunststueck درخواست های‌شان را به این موسسه بفرستند.

مارس 6, 2023

برنامه‌ای در جهت تنوع بیشتر دربخش‌های فرهنگی

«اثر هنری» نیست! نام پروژه‌ای است که موسسه آموزشی آنه فرنک برای ترویج تنوع بیشتر در بخش‌های فرهنگی آغاز کرده است. از مدت یک سال و نیم به این سو، این موسسه خواهان همکاری و مشوره‌دهی به پنج موسسه فرهنگی در زمینه ایجاد تنوع فرهنگی در این موسسات است. به گزارش خبرگزاری هسن شاو کارمندان باید درتقویت ایجاد تنوع فرهنگی و اجتناب از تبعیض حمایت شوند. تمرکز بیشتر باید روی برنامه‌های ضد نژادپرستی و یهودی ستیزی صورت گیرد. موزه‌ها، تئاترها،سالن‌‌های رقص و مراکز فرهنگی می‌توانند تا ۱۴ ماه آوریل  با این لینک: https://www.bs-anne-frank.de/kein-kunststueck درخواست های‌شان را به این موسسه بفرستند.