یک قطار باربری در نزدیک خط آهن اشتات-گودلائو (گروس-گراو) امروز بعد از ساعت پنج صبح، با صفحات کانکریتی برخورد کرد. گفته می‌شود که این صفحات توسط افراد ناشناس در آنجا قرار داده شده بود. به گزارش هسن شاو، خوشبختانه هیچ کسی صدمه ندیده است، ولی در نهایت باعث هرج و مرج در ترافیک قطارها شد. گرچه این مسیر به روی تردد مسافران بسته شد، اما اکنون بازگشایی شده است.
مارس 14, 2023

برخورد قطار با صفحات کانکریت

یک قطار باربری در نزدیک خط آهن اشتات-گودلائو (گروس-گراو) امروز بعد از ساعت پنج صبح، با صفحات کانکریتی برخورد کرد. گفته می‌شود که این صفحات توسط افراد ناشناس در آنجا قرار داده شده بود. به گزارش هسن شاو، خوشبختانه هیچ کسی صدمه ندیده است، ولی در نهایت باعث هرج و مرج در ترافیک قطارها شد. گرچه این مسیر به روی تردد مسافران بسته شد، اما اکنون بازگشایی شده است.