یک اتوبوس مکتب با یک قطار منطقه ای در ناینس باخ روز چهارشنبه حدود ساعت ۱۳:۳۰ برخورد کرد. به گزارش هسن شاو، این حادثه زمانی رخ داد که یک راننده با یک اتوبوس مدرسه و پنج کودک میخواست از تقاطع هم‌سطح قطارعبور کند که ناگهان یک موتر در جلوش دور ناگهانی انجام داد. اتوبوس مجبور شد تا روی خط قطار توقف کند. در همین جریان، موانع در تقاطع به دلیل نزدیک شدن قطار بسته شد ولی راننده به دانش آموزان اجازه داد تا فوراً خارج شوند. گفته می‌شود، به دلیل واکنش سریع راننده اتوبوس هیچ کودکی آسیب ندیده است. به گفته پلیس، راننده اتوبوس جزئی زخمی شده و خسارت وارده حدود ۶۰۰۰۰۰ یورو برآورد شده است.

مارس 16, 2023

برخورد قطار با اتوبوس مکتب

یک اتوبوس مکتب با یک قطار منطقه ای در ناینس باخ روز چهارشنبه حدود ساعت ۱۳:۳۰ برخورد کرد. به گزارش هسن شاو، این حادثه زمانی رخ داد که یک راننده با یک اتوبوس مدرسه و پنج کودک میخواست از تقاطع هم‌سطح قطارعبور کند که ناگهان یک موتر در جلوش دور ناگهانی انجام داد. اتوبوس مجبور شد تا روی خط قطار توقف کند. در همین جریان، موانع در تقاطع به دلیل نزدیک شدن قطار بسته شد ولی راننده به دانش آموزان اجازه داد تا فوراً خارج شوند. گفته می‌شود، به دلیل واکنش سریع راننده اتوبوس هیچ کودکی آسیب ندیده است. به گفته پلیس، راننده اتوبوس جزئی زخمی شده و خسارت وارده حدود ۶۰۰۰۰۰ یورو برآورد شده است.