جوانان با یا بدون پیشنیه مهاجرت، می‌توانند از طریق دوره آموزشی که نهاد ( بیرامی)ارائه می‌کند، شیوه‌های مختلف مشارکت سیاسی را بیاموزند. فعالین مدنی و سیاسی به عنوان مدرس، به دانش آموزان تعهد سیاسی و عملکرد‌های آن در جامعه را می‌آموزانند. این پروژه بر اساس موفقیت‌ها و تجربیات مدل فدرال ( ۲۰۱۷ـ۲۰۱۵) ارائه شده به مهاجرین جوان است. همزمان این پیشنهادی است برای زنانی که می‌خواهند در موضوعات و تصامیم سیاسی سهم فعال داشته باشند. مدت زمان اجرای این دور پروژه از ۱۵ فبروری تا ۵ دسامبر سال جاری است. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با این آدرس ایمل مستقیم در ارتباط باشید: oezmen@berami.de
لازم به ذکر است که حضور در این برنامه مجانی است.
فوریه 13, 2023

برای علاقه مندان به مشارکت سیاسی

جوانان با یا بدون پیشنیه مهاجرت، می‌توانند از طریق دوره آموزشی که نهاد ( بیرامی)ارائه می‌کند، شیوه‌های مختلف مشارکت سیاسی را بیاموزند. فعالین مدنی و سیاسی به عنوان مدرس، به دانش آموزان تعهد سیاسی و عملکرد‌های آن در جامعه را می‌آموزانند. این پروژه بر اساس موفقیت‌ها و تجربیات مدل فدرال ( ۲۰۱۷ـ۲۰۱۵) ارائه شده به مهاجرین جوان است. همزمان این پیشنهادی است برای زنانی که می‌خواهند در موضوعات و تصامیم سیاسی سهم فعال داشته باشند. مدت زمان اجرای این دور پروژه از ۱۵ فبروری تا ۵ دسامبر سال جاری است. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با این آدرس ایمل مستقیم در ارتباط باشید: oezmen@berami.de
لازم به ذکر است که حضور در این برنامه مجانی است.