آوریل 5, 2023

بدن نمایی نامتعارف جنسی یک مرد در گیسن

پلیس جنایی هسن درخواست کمک از مردم در حومه دانشگاه فنی در گیسن نمود. گفته می شود، در نزدیکی دانشگاه فنی یک مرد روز دوشنبه، خود را به طرز ناشایسته نمایش داده است. به گزارش فرانکفورتر الگیماین، یکی از شاهد گفته است که این مرد با شلوار باز روی کرسی پارک نشست و آلت تناسلی خود را گرفت تا این زن رهگذر بتواند آن را ببیند. اما، بعد از رسیدن دو رهگذر دیگر، عملش را توقف و با دوچرخه به راه افتاد. پلیس مشخصات این مرد را شریک و از مردم خواسته تا در صورت داشتن معلومات با این شماره (۴۱/۷۰ ۰۶۵۵۰۶) به تماس شوند. این مرد در حدود چهل سال عمر و چشمان تیره دارد و در زمان ارتکاب جرم کت نقره ای خاکستری با مقنعه و شلوار جینس آبی دیده شده است. بدن نمایی با رفتارهای نامتعارف جنسی در محضر عام جرم پنداشته می‌شود.