فوریه 2, 2023

بخاطر کمبود پرسونل داروخانه‌های بیشتری بسته شده اند

در آلمان، تعداد داروخانه‌ها در سال ۲۰۲۲ بیش از هر زمان دیگری کاهش یافت. انجمن‌های داروسازان آلمان همچنین دلیل این امر را کمبود کارمندان ماهر می‌داند. طبق گزارش این انجمن‌ها، تعداد داروخانه‌ها در آلمان در سال گذشته به شدت کاهش یافت. طبق گزارش اتحادیه فدرال انجمن‌های داروسازان آلمان در برلین، در پایان سال این تعداد با ۳۹۳ کاهش به ۱۸۰۶۸ محل رسید. این شدیدترین سقوط در تاریخ جمهوری فدرال است. تراکم داروخانه کمتر از میانگین اروپاییاین به ویژه چشمگیر است که برای اولین بار نه تنها تعداد داروسازان خوداشتغال، بلکه تعداد شعب فعال نیز کاهش یافته است.