او در سال ۲۰۱۵ از سوریه فرار کرد و اکنون شهردار Ostelsheim است: روستای Swabian در منطقه Calw روز یکشنبه با اکثریت ۵۵.۴۱ درصد آرا، همانطور که شهرداری اعلام کرد، رایان الشبل را به عنوان رئیس جدید شهرداری انتخاب کرد. این جوان ۲۹ ساله به عنوان کاندید مستقل در انتخابات شرکت کرد. با این حال، او یکی از اعضای سبزها است. الشبل در سن ۲۱ سالگی از زادگاهش سویدا در جنوب سوریه گریخت. او اکنون هفت سال است که در مدیریت  شهر آلتنگشتت کار می کند. الشبل اولین شهردار سوری در منطقه جنوب غربی است. به گفته شورای شهرداری بادن-وورتمبرگ، تاکنون هیچ فرد دیگری با ریشه سوری برای یک دفتر شهرداری وجود نداشته است.
آوریل 3, 2023

باشندگان Ostelsheim پناهنده سوری را به عنوان شهردار انتخاب کردند

او در سال ۲۰۱۵ از سوریه فرار کرد و اکنون شهردار Ostelsheim است: روستای Swabian در منطقه Calw روز یکشنبه با اکثریت ۵۵.۴۱ درصد آرا، همانطور که شهرداری اعلام کرد، رایان الشبل را به عنوان رئیس جدید شهرداری انتخاب کرد. این جوان ۲۹ ساله به عنوان کاندید مستقل در انتخابات شرکت کرد. با این حال، او یکی از اعضای سبزها است. الشبل در سن ۲۱ سالگی از زادگاهش سویدا در جنوب سوریه گریخت. او اکنون هفت سال است که در مدیریت  شهر آلتنگشتت کار می کند. الشبل اولین شهردار سوری در منطقه جنوب غربی است. به گفته شورای شهرداری بادن-وورتمبرگ، تاکنون هیچ فرد دیگری با ریشه سوری برای یک دفتر شهرداری وجود نداشته است.