بیش از ۱۰۰ افسر پلیس بخش تحقیقات مالیاتی و دفتر دادستانی عمومی روز سه شنبه محل زندگی و کار یک قبیله خانوادگی مظنون به فرار مالیاتی را  بازرسی کردند. براساس گزارش هسن شاو، بیش از ۱۱۰ هزار یورو پول نقد، پنج خودروی لوکس، جواهرات و ساعت به ارزش حدود ۵۰ هزار یورو در منطقه راین-مین کشف و ضبط شده است. مقامات مالیاتی در ایالت هسن نیز مجموعاً بیش از ۳۶۰۰۰۰ یورو  را پس از بازرسی ساختمان ها در فرانکفورت، هانائو، ماین-کینزیگ و منطقه ماین-تاونوس ضبط نموده اند.

مارس 22, 2023

بازرسی محل زندگی بدلیل فرار مالیاتی

بیش از ۱۰۰ افسر پلیس بخش تحقیقات مالیاتی و دفتر دادستانی عمومی روز سه شنبه محل زندگی و کار یک قبیله خانوادگی مظنون به فرار مالیاتی را  بازرسی کردند. براساس گزارش هسن شاو، بیش از ۱۱۰ هزار یورو پول نقد، پنج خودروی لوکس، جواهرات و ساعت به ارزش حدود ۵۰ هزار یورو در منطقه راین-مین کشف و ضبط شده است. مقامات مالیاتی در ایالت هسن نیز مجموعاً بیش از ۳۶۰۰۰۰ یورو  را پس از بازرسی ساختمان ها در فرانکفورت، هانائو، ماین-کینزیگ و منطقه ماین-تاونوس ضبط نموده اند.