اداره مالیاتی روز دوشنبه اعلام کرد که در سال ۲۰۲۲ بیش از سه میلیون تماس با نقاط خدمات و بیش از ۳.۶ میلیون بازدید به صورت آنلاین از اداره مالیات صورت گرفته است. طبق گزارش هسن شاو، در سال ۲۰۲۱، حدود ۲.۲ میلیون تماس و حدود ۱.۲ میلیون بازدید از وب سایت وجود داشت که نشان می‌دهد که پیشنهادات دیجیتالی اداره مالیات دارد روز به روز محبوب تر می شود.

فوریه 28, 2023

بازدیدهای بیشتر آنلاین بخش دیجیتال اداره مالیات

اداره مالیاتی روز دوشنبه اعلام کرد که در سال ۲۰۲۲ بیش از سه میلیون تماس با نقاط خدمات و بیش از ۳.۶ میلیون بازدید به صورت آنلاین از اداره مالیات صورت گرفته است. طبق گزارش هسن شاو، در سال ۲۰۲۱، حدود ۲.۲ میلیون تماس و حدود ۱.۲ میلیون بازدید از وب سایت وجود داشت که نشان می‌دهد که پیشنهادات دیجیتالی اداره مالیات دارد روز به روز محبوب تر می شود.