بر اساس اطلاعات رسانه ARD، دادستانی فدرال دو افغان را به ظن تروریسم در شهر گرا در تورینگن بازداشت کرده است. آن‌ها متهم‌اند که بر سر حمله به پارلمان سوئد با انگیزه‌های اسلام‌گرایانه توافق کرده بودند. به گزارش خبرگزاری تاگزشاو، انگیزه این حمله بی‌احترامی عمومی به قرآن در سال گذشته عنوان شده است. دادستان کل فدرال یکی از این دو مرد را به عضویت در سازمان تروریستی اسلام گرای «دولت اسلامی خراسان» ISPK متهم می‌کند. ISPK شاخه‌ای از سازمان تروریستی داعش در منطقه آسیای مرکزی است و در حال حاضر به ویژه فعال و خطرناک تلقی می شود. این سازمان تروریستی در گذشته اعلام کرده بود که می خواهد در اروپا نیز حملاتی انجام دهد. دولت سوئد ماه‌هاست که درباره خطر حمله‌های تروریستی اسلام‌گرایان هشدار داده است.

مارس 20, 2024

بازداشت دو مظنون به حمله تروریستی با انگیزه اسلام‌گرایانه در تورینگن

بر اساس اطلاعات رسانه ARD، دادستانی فدرال دو افغان را به ظن تروریسم در شهر گرا در تورینگن بازداشت کرده است. آن‌ها متهم‌اند که بر سر حمله به پارلمان سوئد با انگیزه‌های اسلام‌گرایانه توافق کرده بودند. به گزارش خبرگزاری تاگزشاو، انگیزه این حمله بی‌احترامی عمومی به قرآن در سال گذشته عنوان شده است. دادستان کل فدرال یکی از این دو مرد را به عضویت در سازمان تروریستی اسلام گرای «دولت اسلامی خراسان» ISPK متهم می‌کند. ISPK شاخه‌ای از سازمان تروریستی داعش در منطقه آسیای مرکزی است و در حال حاضر به ویژه فعال و خطرناک تلقی می شود. این سازمان تروریستی در گذشته اعلام کرده بود که می خواهد در اروپا نیز حملاتی انجام دهد. دولت سوئد ماه‌هاست که درباره خطر حمله‌های تروریستی اسلام‌گرایان هشدار داده است.