اتحاد سیاه و سبز از ایجاد نزدیک به ۴۰۰۰، شغل جدید آموزشی در هِسن با دو برابر بودجه برای سال‌های ۲۰۲۳/۲۰۲۴ خبر داد. به گفته نخست وزیر بوریس راین و الکساندر لورز وزیر آموزش (هر دو از CDU) پنجشنبه در ویسبادن، برنامه های جدید دولت در ایالت هِسن را، در رابطه با سرمایه گذاری های مختلف به عنوان یک سایت آموزشی ارائه خواهد داد. به گفته این منبع، در این طرح، موقعیت های آموزشی جدید در درجه اول برای آموزش به کودکان مهاجر و پناهنده و در نهایت با بیشتر شدن پیشنهادات و موارد روزانه در نظر گرفته شده است.

منبع خبر:dpa\ fnp

ژانویه 12, 2023

ایجاد ۴۰۰۰ شغل جدید آموزشی در هسن

اتحاد سیاه و سبز از ایجاد نزدیک به ۴۰۰۰، شغل جدید آموزشی در هِسن با دو برابر بودجه برای سال‌های ۲۰۲۳/۲۰۲۴ خبر داد. به گفته نخست وزیر بوریس راین و الکساندر لورز وزیر آموزش (هر دو از CDU) پنجشنبه در ویسبادن، برنامه های جدید دولت در ایالت هِسن را، در رابطه با سرمایه گذاری های مختلف به عنوان یک سایت آموزشی ارائه خواهد داد. به گفته این منبع، در این طرح، موقعیت های آموزشی جدید در درجه اول برای آموزش به کودکان مهاجر و پناهنده و در نهایت با بیشتر شدن پیشنهادات و موارد روزانه در نظر گرفته شده است.

منبع خبر:dpa\ fnp