شهرداری فرانکفورت قرار‌است در آینده بیشتر سرویس‌های دستشوئی عمومی در شهر ایجاد کند. بر اساس اعلام مسئولین قراراست در مراحل اولیه این سرویس‌ها در ۲۶ منطقه شهر ایجاد شود، بطور نمونه در محوطه شهر‌قدیمی،در پارک بندری Haffen Park و ایستگاه اتوبوس‌های مسیر‌طولانی، همچنین برای ساحل ماین هم سیستم قابل انتقال در نظر گرفته شده‌است.به گزارش خبرگزاری فرانکفورترالگیماین،کلان شهر فرانکفورت در حال حاضر دارای ۱۱۲ سرویس توالت‌عمومی،سرویس بهداشتی راه آهن و سرویس‌های خدماتی شهرداری می‌باشد.در همین حال نیاز به بازسازی و نوسازی سرویس‌های قدیمی، بطور نمونه در هاپتواخه هم است. «قابل دسترس بودن و مبتنی بر تساوی جنسیتی» از نکاتی است که باید در اجرای این پروژه در نظر گرفته شود.

آوریل 17, 2023

ایجاد دستشوئی‌های عمومی بیشتر بعد از سالهاانتقاد

شهرداری فرانکفورت قرار‌است در آینده بیشتر سرویس‌های دستشوئی عمومی در شهر ایجاد کند. بر اساس اعلام مسئولین قراراست در مراحل اولیه این سرویس‌ها در ۲۶ منطقه شهر ایجاد شود، بطور نمونه در محوطه شهر‌قدیمی،در پارک بندری Haffen Park و ایستگاه اتوبوس‌های مسیر‌طولانی، همچنین برای ساحل ماین هم سیستم قابل انتقال در نظر گرفته شده‌است.به گزارش خبرگزاری فرانکفورترالگیماین،کلان شهر فرانکفورت در حال حاضر دارای ۱۱۲ سرویس توالت‌عمومی،سرویس بهداشتی راه آهن و سرویس‌های خدماتی شهرداری می‌باشد.در همین حال نیاز به بازسازی و نوسازی سرویس‌های قدیمی، بطور نمونه در هاپتواخه هم است. «قابل دسترس بودن و مبتنی بر تساوی جنسیتی» از نکاتی است که باید در اجرای این پروژه در نظر گرفته شود.