امروز پنجشنبه آفتابی آغازگردیده؛ سپس با پیشرفت روز هوا ابری خواهد شد. فرانکفورتر الگیماین، به نقل از سرویس هواشناسی آلمان (DWD)، روز جمعه را تقریباً آفتابی و همچنان بارانی گزارش نموده است. حداکثر دما ۱۰ تا ۱۴ درجه و در مناطق کوهستانی ۸ درجه می‌باشد. در روز شنبه، بخش‌های صاف و روشن در بین ابرها وجود خواهد داشت وعمدتاً خشک باقی می‌ماند. حداکثر دما بین ۱۲ تا ۱۵ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است. در ادامه، روز یکشنبه را ابری با دمای بالاتر تا ۱۶ درجه و تا حد زیادی بدون بارندگی گزارش نموده است.
آوریل 6, 2023

ایالت هسن در آخر هفته آفتابی، ابری و گاهی هم بارانی

امروز پنجشنبه آفتابی آغازگردیده؛ سپس با پیشرفت روز هوا ابری خواهد شد. فرانکفورتر الگیماین، به نقل از سرویس هواشناسی آلمان (DWD)، روز جمعه را تقریباً آفتابی و همچنان بارانی گزارش نموده است. حداکثر دما ۱۰ تا ۱۴ درجه و در مناطق کوهستانی ۸ درجه می‌باشد. در روز شنبه، بخش‌های صاف و روشن در بین ابرها وجود خواهد داشت وعمدتاً خشک باقی می‌ماند. حداکثر دما بین ۱۲ تا ۱۵ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است. در ادامه، روز یکشنبه را ابری با دمای بالاتر تا ۱۶ درجه و تا حد زیادی بدون بارندگی گزارش نموده است.