بر اساس یک نظرسنجی، اکثریت بزرگ آلمانی‌ها از مدارس و سیاست آموزشی در آلمان ناراضی هستند. بر اساس نظرسنجی Forsa که توسط شبکه تحریریه آلمان (RND) انجام شده، نشان می‌دهد که تنها ۱۳ درصد معتقدند که کودکان و جوانان به اندازه کافی برای زندگی پس از مدرسه آماده هستند. ۸۵ درصد از افراد مورد بررسی از مدارس و سیاست آموزشی در آلمان ناراضی هستند..بیش از نیمی (۵۷ درصد) بر این باورند که فارغ التحصیلان مدرسه امروز کمتر از ۳۰ سال پیش واجد شرایط هستند. تقریباً یک چهارم تفاوت عمده ای مشاهده نمی کنند، تنها ۱۳ درصد معتقدند که فارغ التحصیلان امروزی واجد شرایط بهتری هستند. تقریباً از هر چهار آلمانی سه نفر (۷۳ درصد) می‌گویند که باید به دولت فدرال اختیارات بیشتری داده شود و در سیاست‌گذاری مدرسه حرفی برای گفتن داشته باشد. آلمان دارای ۱۶ سیستم آموزشی است که اتخاذ رویکرد مشترک را دشوار می‌کند.
آوریل 6, 2023

اکثریت آلمانی‌ها از وضعیت مدارس و سیاست آموزشی ناراضی هستند

بر اساس یک نظرسنجی، اکثریت بزرگ آلمانی‌ها از مدارس و سیاست آموزشی در آلمان ناراضی هستند. بر اساس نظرسنجی Forsa که توسط شبکه تحریریه آلمان (RND) انجام شده، نشان می‌دهد که تنها ۱۳ درصد معتقدند که کودکان و جوانان به اندازه کافی برای زندگی پس از مدرسه آماده هستند. ۸۵ درصد از افراد مورد بررسی از مدارس و سیاست آموزشی در آلمان ناراضی هستند..بیش از نیمی (۵۷ درصد) بر این باورند که فارغ التحصیلان مدرسه امروز کمتر از ۳۰ سال پیش واجد شرایط هستند. تقریباً یک چهارم تفاوت عمده ای مشاهده نمی کنند، تنها ۱۳ درصد معتقدند که فارغ التحصیلان امروزی واجد شرایط بهتری هستند. تقریباً از هر چهار آلمانی سه نفر (۷۳ درصد) می‌گویند که باید به دولت فدرال اختیارات بیشتری داده شود و در سیاست‌گذاری مدرسه حرفی برای گفتن داشته باشد. آلمان دارای ۱۶ سیستم آموزشی است که اتخاذ رویکرد مشترک را دشوار می‌کند.