آوریل 24, 2023

اولین افراد تخلیه شده از سودان در برلین فرود آمدند

اولین هواپیمای نظامی ارتش آلمان با افراد تخلیه شده از سودان صبح امروز در برلین به زمین نشست. دو پرواز دیگر نیز از سودان به اردن رسیدند. ۱۰۱ آلمانی و خانواده‌های آ‌ن‌ها در این پرواز بودند. وزارت خارجه آلمان گفته که اگر وضعیت امنیتی اجازه دهد، پروازهای تخلیه بیشتر برنامه ریزی خواهد شد. ایالات متحده و چندین کشور اروپایی پیش از این به دلیل تنش شدید اوضاع در سودان، تخلیه اتباع خود را آغاز کرده بودند. فرانسه در حال حاضر ۳۸۸ نفر را نجات داده است. سوئد همچنین اولین کارمندان سفارت و خانواده هایشان را به جیبوتی فرستاد. یک هواپیمای هلندی نیز افراد از ملیت‌های مختلف را به اردن انتقال داده است.