آوریل 13, 2023

انفجار ۲۰ خودپرداز پول در سه ماه اول سال

 اداره پلیس جنایی ایالتی (LKA) هسن، دیروز اعلام کرد که تنها در سه ماه اول امسال ۲۰ دستگاه خودپرداز پول منفجر و به سرقت رفته است. به گزارش هسن شاو، با مقایسه زمانی در آغازسال ۲۰۲۲ فقط ۱۰ دستگاه خودپرداز مورد دستبرد در ایالت هسن قرارگرفته بود. به گفته اداره پلیس جنایی ایالتی، مجموع خسارت ناشی از این ۲۰ دستگاه‌های منفجر شده، در سال جاری به ۵.۳ میلیون یورو می‌رسد که شامل حدود ۱.۸ میلیون یورو به سرقت رفته است. اکنون پلیس ایالتی، خواستار بهبود فناوری امنیتی در بانک ها گردید.