امسال پلیس، ۱۱۸ عملیات را در مقابل راست‌گرایی افراطی در این ایالت انجام داده است. بر اساس گفته وزارت کشور، در نتیجه، تعدادی نمادهای یادگاری نازی‌ها، ۱۲۰ نوع اسلحه، که ازآن جمله ، ۵۰ تفنگ نیز به دست آمده است. این عملیات توسط یک واحد مخصوص پلیس هسن (BAO) مربوط پلیس جنایی ایالتی انجام شده است.به گزارش خبرگزاری هسن شاو از گفته وزیر کشور، پیتر بویت (CDU): " نتایج جستجو‌ها نشان می‌دهد، مقامات گوش به زنگ‌اند و نیاز به اقدام مداوم بر علیه این دشمنان دموکراسی ضرورت است".

دسامبر 21, 2023

انجام ۱۱۸ عملیات پلیس علیه افراط گرایان راست‌گرا در هسن

امسال پلیس، ۱۱۸ عملیات را در مقابل راست‌گرایی افراطی در این ایالت انجام داده است. بر اساس گفته وزارت کشور، در نتیجه، تعدادی نمادهای یادگاری نازی‌ها، ۱۲۰ نوع اسلحه، که ازآن جمله ، ۵۰ تفنگ نیز به دست آمده است. این عملیات توسط یک واحد مخصوص پلیس هسن (BAO) مربوط پلیس جنایی ایالتی انجام شده است.به گزارش خبرگزاری هسن شاو از گفته وزیر کشور، پیتر بویت (CDU): ” نتایج جستجو‌ها نشان می‌دهد، مقامات گوش به زنگ‌اند و نیاز به اقدام مداوم بر علیه این دشمنان دموکراسی ضرورت است”.