سازمان حقوق بشر حامی پناهجویان «پرو ازول» از حکومت آلمان خواست که برنامه پذیرش برای پناهجویان افغان را تغییر بدهد. طبق گزارش به نشر رسیده، این سازمان گفته است که تا به حال حتی یک فرد هم ازطریق این برنامه به آلمان نیامده است. سازمان حامی پناهجویان (Pro Asyl) برای پیشبرد این برنامه خواهان ایجاد یک دفتر دولتی و یا یک مرکز با حمایت مالی دولتی شده تا در آنجا افراد خود را ثبت نام نمایند. ضمناً این سازمان از پیچیده‌گی این برنامه انتقاد نموده است. این برنامه سال گذشته در ماه اکتبر برای افغانهای در معرض خطرتوسط المان در نظر گرفته شد. مطابق این برنامه ماهانه حدود یکهزارتن با خانواده های شان می‌توانند به آلمان بیایند.

 
آوریل 18, 2023

انتقاد سازمان حامی پناهجویان از برنامه کمکی برای افغانها

سازمان حقوق بشر حامی پناهجویان «پرو ازول» از حکومت آلمان خواست که برنامه پذیرش برای پناهجویان افغان را تغییر بدهد. طبق گزارش به نشر رسیده، این سازمان گفته است که تا به حال حتی یک فرد هم ازطریق این برنامه به آلمان نیامده است. سازمان حامی پناهجویان (Pro Asyl) برای پیشبرد این برنامه خواهان ایجاد یک دفتر دولتی و یا یک مرکز با حمایت مالی دولتی شده تا در آنجا افراد خود را ثبت نام نمایند. ضمناً این سازمان از پیچیده‌گی این برنامه انتقاد نموده است. این برنامه سال گذشته در ماه اکتبر برای افغانهای در معرض خطرتوسط المان در نظر گرفته شد. مطابق این برنامه ماهانه حدود یکهزارتن با خانواده های شان می‌توانند به آلمان بیایند.