مارس 5, 2023

انتخاب سر شهردار فرانکفورت

امروز شهروندان برای انتخاب سرشهردار فرانکفورت پای صندوق ها میروند. در حدود ۳۷۶ شعبه اخذ رای از ساعت ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر باز هستند. آدرس محل رای‌گیری در اعلان رأی‌گیری موجود بوده و مراکز معمولا در نزدیکی خانه‌های رای دهنده‌گان اند. در حدود ۱۰۰۰۰۰ نفر برای دریافت اسناد رای گیری پستی درخواست داده بود. بسیاری از رای دهندگان احتمالا مدت ها پیش رای خود را به صندوق انداخته اند. بر اساس اطلاعات دفتر انتخابات، فرانکفورتر روند شاو گزارش داده است، رای دهنده‌گان که از طریق پست برگه رای دهی را دریافت کرده اند، ولی تا هنوز تحویل نداده اند، امروز می توانند به صندوق پستی دفتر انتخابات Zeil ۳، اداره مرکزی ثبت نام شهروندان Lange Straße ۲۵۲۷، شعبه اخذ رای پستی، خیابان Stift Straße ۲۹ واداره ثبت نام شهروندان Höchst DalBergstßase ۱۴ تحویل دهند.

اما آخرین فرصت این است که نامه های رای را تا ساعت ۶ بعد از ظهر روز انتخابات در محل شمارش آرا پستی در مسه فرانکفورت، لودویگارهاردآنلاژ ۱، سالن ۹ تحویل دهید.