از روز دوشنبه به بعد، صاحبان حق رای می توانند، برای دریافت اسناد رای دهی  پستی اقدام کنند. قرار است، انتخابات سرشهردار به تاریخ ۱۴ اسفندماه ( ۵ مارچ) راه اندازی شود. مسولان اداره شهری  فرانکفورت، توصیه می کنند برای اطمینان بیشتر از اینکه آرای پستی به موقع دریافت می شود، حداکثر تا ۲۲ فوریه برای دریافت این مدارک اقدام کنید.

ژانویه 17, 2023

انتخاب سر‌شهردار فرانکفورت-آماد شدن اسناد رای گیری پستی

از روز دوشنبه به بعد، صاحبان حق رای می توانند، برای دریافت اسناد رای دهی  پستی اقدام کنند. قرار است، انتخابات سرشهردار به تاریخ ۱۴ اسفندماه ( ۵ مارچ) راه اندازی شود. مسولان اداره شهری  فرانکفورت، توصیه می کنند برای اطمینان بیشتر از اینکه آرای پستی به موقع دریافت می شود، حداکثر تا ۲۲ فوریه برای دریافت این مدارک اقدام کنید.