از این روز همه ساله در ماه مارچ/ مارس، که گویا طول روز و شب با هم یکسان می‌شوند درجهان ارج‌گزاری می‌شود. در همین حال، این روز در تقویم، اولین روزآغاز فصل بهار نیز محسوب می‌شود؛ و در افغانستان به نام روز دهقان مشهور بود. هدف از برگزاری چنین روزی، جلب توجه به فایده‌های جنگل و درختان و به همین ترتیب تخریب بی‌رویه این سرمایه در مقیاس جهانی است.بر اساس گزارش وضعیت جنگل، از هر دَه درخت در ایالت هسن، یکی آن به شدت آسیب دیده است. به گزارش خبرگزاری هسن‌شاو از گفته شرکت دولتی Hessen Fortst، قرار است امروز این شرکت، بیش از ۳۰ برنامه عملی را در دفاتر جنگل‌داری این ایالت ارائه دهد. آیا شما هم امروز درخت یا گیاه می‌کارید؟

مارس 21, 2024

امروز روز جهانی حفاظت از جنگل‌ها است

از این روز همه ساله در ماه مارچ/ مارس، که گویا طول روز و شب با هم یکسان می‌شوند درجهان ارج‌گزاری می‌شود. در همین حال، این روز در تقویم، اولین روزآغاز فصل بهار نیز محسوب می‌شود؛ و در افغانستان به نام روز دهقان مشهور بود. هدف از برگزاری چنین روزی، جلب توجه به فایده‌های جنگل و درختان و به همین ترتیب تخریب بی‌رویه این سرمایه در مقیاس جهانی است.بر اساس گزارش وضعیت جنگل، از هر دَه درخت در ایالت هسن، یکی آن به شدت آسیب دیده است. به گزارش خبرگزاری هسن‌شاو از گفته شرکت دولتی Hessen Fortst، قرار است امروز این شرکت، بیش از ۳۰ برنامه عملی را در دفاتر جنگل‌داری این ایالت ارائه دهد. آیا شما هم امروز درخت یا گیاه می‌کارید؟