نرگس اسکندری (سبزها) شهردار فرانکفورت روز سه شنبه به مناسبت ماه رمضان، یک افطاری دسته جمعی برگزار کرد. اسکندری در حدود ۲۰۰ نفر از گروه های مختلف مسلمان و جامعه مدنی را برای حضور در این مراسم دعوت کرده بود. بر اساس گزارش فرانکفورتر روند شاو، اسکندری گفته است که این فراخوان در چارچوب همزیستی مسالمت آمیز فرهنگ ها صورت می گیرد. شرکت کنندگان در این افطار تاکید کردند که صلح و تنوع محور اصلی ماه مبارک رمضان است. رئیس شورای نمایندگان محلی این مراسم را بیانگر احترام این شهر به گروه های مسلمان دانست.

آوریل 20, 2023

افطاری به میزبانی شهردار فرانکفورت

نرگس اسکندری (سبزها) شهردار فرانکفورت روز سه شنبه به مناسبت ماه رمضان، یک افطاری دسته جمعی برگزار کرد. اسکندری در حدود ۲۰۰ نفر از گروه های مختلف مسلمان و جامعه مدنی را برای حضور در این مراسم دعوت کرده بود. بر اساس گزارش فرانکفورتر روند شاو، اسکندری گفته است که این فراخوان در چارچوب همزیستی مسالمت آمیز فرهنگ ها صورت می گیرد. شرکت کنندگان در این افطار تاکید کردند که صلح و تنوع محور اصلی ماه مبارک رمضان است. رئیس شورای نمایندگان محلی این مراسم را بیانگر احترام این شهر به گروه های مسلمان دانست.