کمبود پزشکان عمومی در مناطق روستایی هسن، به یک مشکل رو به رشد تبدیل شده است. به گفتهٔ انجمن پزشکان قانونی بیمه سلامت هسن، در حال حاضر حدود ۴۰۰ صندلی پزشک خالی است. به گزارش هسن‌شاو، این مسئله باعث می‌شود که دسترسی به خدمات بهداشتی در مناطق دورافتاده دشوارتر شود و زمان انتظار برای دریافت مراقبت‌های پزشکی طولانی‌تر شود. شرایط مالی، حجم کار، بوروکراسی، دیجیتال‌سازی نامناسب و کمبود مکان‌های مطالعه پزشکی، کمبود پزشکان را تشدید کرده است. انتظار می‌رود که با بازنشستگی بیشتر بی‌بی بومرها (Baby-Boomers)، این کمبود بیشتر شود. قابل ذکرست که بی‌بی بومرها از زمانی اند که نرخ زاد و ولد به طور چشمگیری افزایش داشت.

مارس 26, 2024

افزایش کمبود پزشکان عمومی؛ چالش جدید برای سلامت در هسن

کمبود پزشکان عمومی در مناطق روستایی هسن، به یک مشکل رو به رشد تبدیل شده است. به گفتهٔ انجمن پزشکان قانونی بیمه سلامت هسن، در حال حاضر حدود ۴۰۰ صندلی پزشک خالی است. به گزارش هسن‌شاو، این مسئله باعث می‌شود که دسترسی به خدمات بهداشتی در مناطق دورافتاده دشوارتر شود و زمان انتظار برای دریافت مراقبت‌های پزشکی طولانی‌تر شود. شرایط مالی، حجم کار، بوروکراسی، دیجیتال‌سازی نامناسب و کمبود مکان‌های مطالعه پزشکی، کمبود پزشکان را تشدید کرده است. انتظار می‌رود که با بازنشستگی بیشتر بی‌بی بومرها (Baby-Boomers)، این کمبود بیشتر شود. قابل ذکرست که بی‌بی بومرها از زمانی اند که نرخ زاد و ولد به طور چشمگیری افزایش داشت.