تعداد پناهجویان در سال ۲۰۲۲ افزایش چشمگیری داشته است، اما همچنان از سال ۲۰۱۵ کمتر است. نینا گرگوری، مدیر سازمان پناهندگی اروپا (EUAA)، می‌گوید که در ده ماه نخست سال گذشته درمجموع ۷۹۰،۰۰۰ درخواست پناهندگی ثبت شده که نسبت به سال پیش از آن ۵۴ درصد افزایش یافته است. به گزارش روزنامه میگاتزین، تحولات ژئوپولیتیکی تاثیر مستقیمی بر میزان مهاجرت‌ها داشته است. ارقام ذکر شده شامل پناهندگان اوکراینی نمی‌شود چون آن‌ها ملزم به ارسال درخواست پناهندگی نیستند. تاکنون ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار پناهجوی اوکراینی برای پشتیبانی موقت در اتحادیه اروپا ثبت شده‌اند.

ژانویه 18, 2023

افزایش پناهجویان در اتحادیه اروپا

تعداد پناهجویان در سال ۲۰۲۲ افزایش چشمگیری داشته است، اما همچنان از سال ۲۰۱۵ کمتر است. نینا گرگوری، مدیر سازمان پناهندگی اروپا (EUAA)، می‌گوید که در ده ماه نخست سال گذشته درمجموع ۷۹۰،۰۰۰ درخواست پناهندگی ثبت شده که نسبت به سال پیش از آن ۵۴ درصد افزایش یافته است. به گزارش روزنامه میگاتزین، تحولات ژئوپولیتیکی تاثیر مستقیمی بر میزان مهاجرت‌ها داشته است. ارقام ذکر شده شامل پناهندگان اوکراینی نمی‌شود چون آن‌ها ملزم به ارسال درخواست پناهندگی نیستند. تاکنون ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار پناهجوی اوکراینی برای پشتیبانی موقت در اتحادیه اروپا ثبت شده‌اند.