شرکت‌های بیشتری در سال ۲۰۲۳ در هسن اعلام ورشکسته‌گی کرده‌اند. بر اساس گزارش اداره آمار ایالتی ۱۳۵۰ مورد ورشکسته‌گی در سال ۲۰۲۳ گزارش شده است که این میزان افزایش ۱۲ درصدی نسبت به سال قبل‌اش را نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری هسن‌شاو شرکت‌های ساختمانی، معمولا به دلیل نداشتن توان پرداخت، اعلام ورشکسته‌گی کرده‌اند. قابل یاد آوری است، در حدود ۶۰۰۰ کارگر از این ناحیه متضرر شده‌اند.

مارس 20, 2024

افزایش میزان ورشکسته‌گی شرکت‌ها در ایالت هسن

شرکت‌های بیشتری در سال ۲۰۲۳ در هسن اعلام ورشکسته‌گی کرده‌اند. بر اساس گزارش اداره آمار ایالتی ۱۳۵۰ مورد ورشکسته‌گی در سال ۲۰۲۳ گزارش شده است که این میزان افزایش ۱۲ درصدی نسبت به سال قبل‌اش را نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری هسن‌شاو شرکت‌های ساختمانی، معمولا به دلیل نداشتن توان پرداخت، اعلام ورشکسته‌گی کرده‌اند. قابل یاد آوری است، در حدود ۶۰۰۰ کارگر از این ناحیه متضرر شده‌اند.