بر اساس ارزیابی شرکت بیمه درمانی بارمر، تعداد افرادی که به دلیل بیماری‌های تنفسی در مرخصی استعلاجی هستند در سه ماه اول سال جاری بیشتر از پنج سال گذشته است. بر این اساس از جنوری/ژانویه تا مارچ/مارس ۲۰۲۳، از ۱۰ هزار فرد بیمه شده در شرکت بارمر، به طور متوسط ​​۳۶۸ نفر آن‌ها به دلیل بیماری‌های تنفسی قادر به کار نبوده‌اند. در این نظرسنجی، شرکت بارمر مرخصی استعلاجی را در دوازده هفته اول سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ بررسی کرده‌است. بر اساس این نظرسنجی، آمار امسال چهار برابر بیشتر از ابتدای سال ۲۰۲۱ است. در آن زمان از هر ۱۰ هزار فرد بیمه شده تنها ۹۸ نفر به دلیل بیماری‌های تنفسی مانند کرونا، آنفولانزا یا سرماخوردگی غایب بودند. این آمار حتی در مقایسه با سال ۲۰۱۸ که موج آنفولانزای شدیدی بیداد می‌کرد، بیشتر است. در آن زمان، از هر ۱۰ هزار بیمه شده، حدود ۳۰۰ نفر از مزایای بیماری برخوردار بودند.

آوریل 14, 2023

افزایش مرخصی استعلاجی به دلیل عفونت‌های تنفسی در آلمان

بر اساس ارزیابی شرکت بیمه درمانی بارمر، تعداد افرادی که به دلیل بیماری‌های تنفسی در مرخصی استعلاجی هستند در سه ماه اول سال جاری بیشتر از پنج سال گذشته است. بر این اساس از جنوری/ژانویه تا مارچ/مارس ۲۰۲۳، از ۱۰ هزار فرد بیمه شده در شرکت بارمر، به طور متوسط ​​۳۶۸ نفر آن‌ها به دلیل بیماری‌های تنفسی قادر به کار نبوده‌اند. در این نظرسنجی، شرکت بارمر مرخصی استعلاجی را در دوازده هفته اول سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ بررسی کرده‌است. بر اساس این نظرسنجی، آمار امسال چهار برابر بیشتر از ابتدای سال ۲۰۲۱ است. در آن زمان از هر ۱۰ هزار فرد بیمه شده تنها ۹۸ نفر به دلیل بیماری‌های تنفسی مانند کرونا، آنفولانزا یا سرماخوردگی غایب بودند. این آمار حتی در مقایسه با سال ۲۰۱۸ که موج آنفولانزای شدیدی بیداد می‌کرد، بیشتر است. در آن زمان، از هر ۱۰ هزار بیمه شده، حدود ۳۰۰ نفر از مزایای بیماری برخوردار بودند.