قیمت ساخت ساختمان های مسکونی جدید در ایالت هسن در سال گذشته، به سرعت افزایش یافته است. طبق یک گزارش هِسن شو، اداره احصایه دولتی روز دوشنبه اعلام کرده است، که در مقایسه با سال ۲۰۲۱، قیمت ساخت  و سازساختمان های مسکونی، افزایش ۱۳.۸ درصدی داشته است. درهمین حال گفته میشود، هزینه های چون دستمزد کارگران، حمل و نقل و بالا گرفتن قیمت مواد خام و انرژی در سال ۲۲۰۲، برافزایش قیمت های ساخت و ساز تأثیرات مستقیم داشته اند، که این بالا ترین رقم در ۵۲ سال گذشته است.

ژانویه 10, 2023

افزایش قیمت ساختمان های مسکونی جدید

قیمت ساخت ساختمان های مسکونی جدید در ایالت هسن در سال گذشته، به سرعت افزایش یافته است. طبق یک گزارش هِسن شو، اداره احصایه دولتی روز دوشنبه اعلام کرده است، که در مقایسه با سال ۲۰۲۱، قیمت ساخت  و سازساختمان های مسکونی، افزایش ۱۳.۸ درصدی داشته است. درهمین حال گفته میشود، هزینه های چون دستمزد کارگران، حمل و نقل و بالا گرفتن قیمت مواد خام و انرژی در سال ۲۲۰۲، برافزایش قیمت های ساخت و ساز تأثیرات مستقیم داشته اند، که این بالا ترین رقم در ۵۲ سال گذشته است.