شرکت‌های حمل و نقل RMW و NVV همزمان با آغاز سال نو از افزایش قیمت بلیت اتوبوس و قطار در ایالت هسن خبر می‌دهند. دلیل این مسئله افزایش هزینه انرژی و نیروی کار عنوان شده است. به گفته خبرگزاری هسن‌شاو، بلیت‌های یک طرفه، روزانه، هفتگی و ماهانه شرکت RMW به‌طور متوسط ۸/۲ درصد گران‌تر می‌شوند. به این ترتیب، بلیت یک‌طرفه سطح ۱ از این به بعد ۲،۶۵ یورو خواهد بود. بلیت فرانکفورت - ویسبادن نیز ۱۰،۵۵ یورو خواهد بود. شرکت NVV نیز قیمت بلیت‌های خود را به‌طور متوسط ۶ درصد افزایش می‌دهد. برای نمونه بلیت یک‌طرفه سطح ۱ به ۲،۴۰ یورو می‌رسد. همچنین بلیت ماهانه از این به بعد ۶۲،۵۰ یورو خواهد بود. قیمت بلیت ۴۹ یوروی تغییری نخواهد کرد.

ژانویه 2, 2024

افزایش قیمت بلیت وسایل حمل و نقل عمومی در ایالت هسن

شرکت‌های حمل و نقل RMW و NVV همزمان با آغاز سال نو از افزایش قیمت بلیت اتوبوس و قطار در ایالت هسن خبر می‌دهند. دلیل این مسئله افزایش هزینه انرژی و نیروی کار عنوان شده است. به گفته خبرگزاری هسن‌شاو، بلیت‌های یک طرفه، روزانه، هفتگی و ماهانه شرکت RMW به‌طور متوسط ۸/۲ درصد گران‌تر می‌شوند. به این ترتیب، بلیت یک‌طرفه سطح ۱ از این به بعد ۲،۶۵ یورو خواهد بود. بلیت فرانکفورت – ویسبادن نیز ۱۰،۵۵ یورو خواهد بود. شرکت NVV نیز قیمت بلیت‌های خود را به‌طور متوسط ۶ درصد افزایش می‌دهد. برای نمونه بلیت یک‌طرفه سطح ۱ به ۲،۴۰ یورو می‌رسد. همچنین بلیت ماهانه از این به بعد ۶۲،۵۰ یورو خواهد بود. قیمت بلیت ۴۹ یوروی تغییری نخواهد کرد.