پلیس فرانکفورت افزایش موارد سوء استفاده از تماس های اضطراری را گزارش کرده است. مقامات از ۵۱۵ مورد نادرست در سراسر ایالت هسن گزارش داده اند. به گزارش فرانکفورتر الگیماین، در ژانویه سال ۲۰۲۳، رسانه ها در مورد مسجد در منطقه هاوزن (Hausen) گزارشاتی را در مورد یک  تماس اضطراری توسط فردی ناشناس به نشر سپردند. در گزارش آمده بود، که پلیس بعد از اقدام متوجه شد که این تماس اضطراری یک زنگ هشدار اشتباه بوده است. تا به حال مشخص نشده، چه کسی پشت این جنایت بوده است. به گفته پلیس سوء استفاده از تماس های اضطراری یک جرم کیفری است که طبق قانون مجازات می شود.

فوریه 7, 2023

افزایش سوء استفاده از تماس های اضطراری

پلیس فرانکفورت افزایش موارد سوء استفاده از تماس های اضطراری را گزارش کرده است. مقامات از ۵۱۵ مورد نادرست در سراسر ایالت هسن گزارش داده اند. به گزارش فرانکفورتر الگیماین، در ژانویه سال ۲۰۲۳، رسانه ها در مورد مسجد در منطقه هاوزن (Hausen) گزارشاتی را در مورد یک  تماس اضطراری توسط فردی ناشناس به نشر سپردند. در گزارش آمده بود، که پلیس بعد از اقدام متوجه شد که این تماس اضطراری یک زنگ هشدار اشتباه بوده است. تا به حال مشخص نشده، چه کسی پشت این جنایت بوده است. به گفته پلیس سوء استفاده از تماس های اضطراری یک جرم کیفری است که طبق قانون مجازات می شود.