تعداد جنایات در ایالت هسن در سال گذشته افزایش چشم‌گیر داشته است. به گزارش هسن شاو، پیتر بیوت، وزیر داخله ایالت هسن (CDU) روز چهارشنبه در مراسم ارائه آمار جنایات پلیس در ویسبادن گفت که در مجموع سه‌صد و شصت و هشت هزار و پنجصد و هفتاد و نو (۳۶۸۵۷۹) جرم در سال ۲۰۲۲ ثبت شده است. وی همچنان افزود: "متاسفانه وقتی افراد بیشتری دوباره گرد هم می آیند، جرم و جنایت نیز افزایش می یابد." پلیس گفته است، پس از همه گیری کرونا، زندگی مجرمان نیز در حال بازگشت به حالت عادی است.
مارس 2, 2023

افزایش سطح جنایت در ایالت هسن

تعداد جنایات در ایالت هسن در سال گذشته افزایش چشم‌گیر داشته است. به گزارش هسن شاو، پیتر بیوت، وزیر داخله ایالت هسن (CDU) روز چهارشنبه در مراسم ارائه آمار جنایات پلیس در ویسبادن گفت که در مجموع سه‌صد و شصت و هشت هزار و پنجصد و هفتاد و نو (۳۶۸۵۷۹) جرم در سال ۲۰۲۲ ثبت شده است. وی همچنان افزود: “متاسفانه وقتی افراد بیشتری دوباره گرد هم می آیند، جرم و جنایت نیز افزایش می یابد.” پلیس گفته است، پس از همه گیری کرونا، زندگی مجرمان نیز در حال بازگشت به حالت عادی است.