تعداد دانشجوهای خارجی سال اول در آلمان در مقایسه با سال پیش از کرونا، افزایش یافته است. این در حالی‌ست که تنها یک‌سوم از آن‌ها در درازمدت در آلمان باقی می‌مانند. به گزارش روزنامه میگاتزین، در سال تحصیلی ۲۰۲۲ تعداد دانشجویان خارجی ۱۰ درصد افزایش داشته است. به گفته اداره آمار ویسبادن ۱۲۸،۵۰۰ دانشجوی خارجی برای ترم اول ثبت‌نام کردند که نسبت به سال پیش از کرونا بیش از ۳۰۰۰ نفر افزایش یافته است. دراین میان، تنها یک‌سوم از آن‌ها پس از پایان تحصیلات برای کار و زندگی در آلمان می‌مانند.

مارس 14, 2023

افزایش دانشجویان خارجی در آلمان

تعداد دانشجوهای خارجی سال اول در آلمان در مقایسه با سال پیش از کرونا، افزایش یافته است. این در حالی‌ست که تنها یک‌سوم از آن‌ها در درازمدت در آلمان باقی می‌مانند. به گزارش روزنامه میگاتزین، در سال تحصیلی ۲۰۲۲ تعداد دانشجویان خارجی ۱۰ درصد افزایش داشته است. به گفته اداره آمار ویسبادن ۱۲۸،۵۰۰ دانشجوی خارجی برای ترم اول ثبت‌نام کردند که نسبت به سال پیش از کرونا بیش از ۳۰۰۰ نفر افزایش یافته است. دراین میان، تنها یک‌سوم از آن‌ها پس از پایان تحصیلات برای کار و زندگی در آلمان می‌مانند.