تعداد پناهندگان جوانی که بدون سرپرست به آلمان می‌آیند دوباره در حال افزایش است. این در حالی‌ست که در این کشور امکانات کافی برای آن‌ها وجود ندارد. به گزارش روزنامه میگاتزین، یافتن اقامتگاه و سرپرست برای آن‌ها بسیار دشوار است. بزرگترین گروه‌های کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست به ترتیب از سوریه، افغانستان و بخش‌ کردنشین ترکیه آمده‌اند. به گزارش اداره امور اجتماعی فدرال، آمار این گروه از پناهندگان در سال ۲۰۱۵ اوج گرفت و سپس کاهش یافت تا این‌که در سال ۲۰۲۱ از ۶۶۰۰۰ نفر به ۱۸۰۰۰ نفر رسید. تعداد پناهندگان بی‌سرپرست سال گذشته دوباره افزایش یافته و به ۲۸۰۰۰ نفر رسیده است. بیشتر آن‌ها پسر هستند.

مارس 14, 2023

افزایش تعداد پناهندگان جوان بی‌سرپرست در آلمان

تعداد پناهندگان جوانی که بدون سرپرست به آلمان می‌آیند دوباره در حال افزایش است. این در حالی‌ست که در این کشور امکانات کافی برای آن‌ها وجود ندارد. به گزارش روزنامه میگاتزین، یافتن اقامتگاه و سرپرست برای آن‌ها بسیار دشوار است. بزرگترین گروه‌های کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست به ترتیب از سوریه، افغانستان و بخش‌ کردنشین ترکیه آمده‌اند. به گزارش اداره امور اجتماعی فدرال، آمار این گروه از پناهندگان در سال ۲۰۱۵ اوج گرفت و سپس کاهش یافت تا این‌که در سال ۲۰۲۱ از ۶۶۰۰۰ نفر به ۱۸۰۰۰ نفر رسید. تعداد پناهندگان بی‌سرپرست سال گذشته دوباره افزایش یافته و به ۲۸۰۰۰ نفر رسیده است. بیشتر آن‌ها پسر هستند.