آنگلا مرکل، صدراعظم پیشین آلمان، به دلیل دستاوردهای شخصی خود بالاترین نشان آلمان را دریافت کرد. این نشان توسط فرانک والتر اشتان‌مایر، رییس‌جمهور فدرال، به او اعطا شد. به گفته تاگزشاو، اشتان‌مایر هنگان اعطای این نشان بر شیوه حکومت آرام، متفکر و شفاف مرکل تاکید کرد و گفت: «مرکل به عنوان یک زن در مقام صدارت پیشگام بود. او در این مسیر باید راه خود را پیدا می‌کرد و توسط بسیاری دست‌کم گرفته شد. مرکل هم به عنوان یک زن و هم شهروند شرق آلمان، در دولت تغییر ایجاد کرد.» مرکل موفق شد به بهبود چالش‌های اقتصادی و پیشرفت آلمان کمک کند. اعطای این نشان به‌ویژه از سوی حزب چپ‌ها با انتقادهایی روبه‌رو شده است. برخی اعضای حزب CDU نیز با اشاره به باز گذاشتن مرزها در سال ۲۰۱۵، معتقدند که مرکل مرتکب «اشتباهات بزرگی» شده است.

آوریل 18, 2023

اعطای بالاترین نشان آلمان به آنگلا مرکل

آنگلا مرکل، صدراعظم پیشین آلمان، به دلیل دستاوردهای شخصی خود بالاترین نشان آلمان را دریافت کرد. این نشان توسط فرانک والتر اشتان‌مایر، رییس‌جمهور فدرال، به او اعطا شد. به گفته تاگزشاو، اشتان‌مایر هنگان اعطای این نشان بر شیوه حکومت آرام، متفکر و شفاف مرکل تاکید کرد و گفت: «مرکل به عنوان یک زن در مقام صدارت پیشگام بود. او در این مسیر باید راه خود را پیدا می‌کرد و توسط بسیاری دست‌کم گرفته شد. مرکل هم به عنوان یک زن و هم شهروند شرق آلمان، در دولت تغییر ایجاد کرد.» مرکل موفق شد به بهبود چالش‌های اقتصادی و پیشرفت آلمان کمک کند. اعطای این نشان به‌ویژه از سوی حزب چپ‌ها با انتقادهایی روبه‌رو شده است. برخی اعضای حزب CDU نیز با اشاره به باز گذاشتن مرزها در سال ۲۰۱۵، معتقدند که مرکل مرتکب «اشتباهات بزرگی» شده است.