مارس 20, 2023

اعتصاب گسترده روز سه شنبه درهسن

اتحادیه حمایت از کارمندان Verdiاین‌بار با اعتصابات گسترده در بخش عمومی دولتی،می‌خواهد فشار بیشتری روی کارفرماها وارد کند. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، اتحادیه Verdi این مطلب را شب گذشته اعلام کرده است. بر اساس این اعلامیه، کارمندان درشهرهای مختلف هسن از کار در روز سه شنبه بازداشته شده‌اند. به طور نمونه در ویسبادن قرار است اتوبوس‌های شرکت اتوبوس‌رانی ESWE در کاراژها بمانند، سطل‌های زباله تخلیه نخواهند شد و برخی بخش‌های اداری هم در این اعتصابات سهیم خواهند بود.بر اساس ادعای Verdi، دامنه اعتصابات بخش‌های اداری در ناحیه لیمبورگ – وایلبورگ، ناحیه Rheingau-Taunus و همچنین کلینیک‌های شهرداری در ویسبادن،لیمبورگ،و ایدیشتاین را نیز متاثر خواهد ساخت. در روزلزهایم از مهد کودک‌ها خواسته شده تا به این اعتصابات بپیوندند. گفته میشود Verdi و انجمن کارمندان دولتی DBB، خواهان ازدیاد ۱۵ درصدی دستمزدها و یا حد اقل ۵۰۰ یورو بیشتر در ماه برای کارمندان اند.