بسیاری از شهروندان روز جمعه نامه و بسته‌های پستی شان را بخاطر این اعتصاب دریافت نکردند. اتحادیه حمایت از کارمندان Verdi مکررآ خواستار اعتصابات عمومی کارمندان اداره‌های پست در سراسر کشور بخاطر ایجاد فشار برای مذاکره و بدست آوردن نتیجه شده است. به گفته یکی از سخنگویان اتحادیه Verdi جمعه گذشته ۱۸۰۰۰ کارمند پست در سراسر کشور اعتصاب کرده بودند. در واکنش به این عمل اداره پست گفته : قبلا اعلام شده بود که پیشنهاد جدیدی تا ۸ ام ماه فبرویه درراه است، لذا این اعتصاب غیر ضروری است. به گفته اداره پست، نامه و بسته‌های پستی که از پنجشنبه گذشته به آدرس هایشان نرسیده، در هفته جدید به صاحبانشان خواهد رسید. گفته می‌شود کارمندان پست ازدیاد ۱۵ درصدی دستمزدها را مطالبه کرده اند.
ژانویه 30, 2023

اعتصاب کارمندان پست اینبار در هسن

بسیاری از شهروندان روز جمعه نامه و بسته‌های پستی شان را بخاطر این اعتصاب دریافت نکردند. اتحادیه حمایت از کارمندان Verdi مکررآ خواستار اعتصابات عمومی کارمندان اداره‌های پست در سراسر کشور بخاطر ایجاد فشار برای مذاکره و بدست آوردن نتیجه شده است. به گفته یکی از سخنگویان اتحادیه Verdi جمعه گذشته ۱۸۰۰۰ کارمند پست در سراسر کشور اعتصاب کرده بودند. در واکنش به این عمل اداره پست گفته : قبلا اعلام شده بود که پیشنهاد جدیدی تا ۸ ام ماه فبرویه درراه است، لذا این اعتصاب غیر ضروری است. به گفته اداره پست، نامه و بسته‌های پستی که از پنجشنبه گذشته به آدرس هایشان نرسیده، در هفته جدید به صاحبانشان خواهد رسید. گفته می‌شود کارمندان پست ازدیاد ۱۵ درصدی دستمزدها را مطالبه کرده اند.