اتحادیه وردی امروز سه‌شنبه فراخوان اعتصاب سراسری در مراکز بهداشت و درمان آلمان را اعلام کرده است. به این ترتیب، ارائه خدمات در بیمارستان‌ها، خانه‌های سالمندان، اورژانس، بیمارستان‌های روانپزشکی و بسیاری مراکز درمانی دیگر با محدودیت روبه‌رو می شود. به گزارش تاگزشاو، این اعتصاب هشداردهنده تا چهارشنبه ۱۵ مارس ادامه خواهد یافت. اتحادیه وردی و انجمن کارمندان دولت آلمان ازجمله خواستار افزایش ۱۰/۵ درصدی حقوق کارکنان مراکز درمانی هستند.

مارس 14, 2023

اعتصاب هشداردهنده در مراکز درمانی آلمان

اتحادیه وردی امروز سه‌شنبه فراخوان اعتصاب سراسری در مراکز بهداشت و درمان آلمان را اعلام کرده است. به این ترتیب، ارائه خدمات در بیمارستان‌ها، خانه‌های سالمندان، اورژانس، بیمارستان‌های روانپزشکی و بسیاری مراکز درمانی دیگر با محدودیت روبه‌رو می شود. به گزارش تاگزشاو، این اعتصاب هشداردهنده تا چهارشنبه ۱۵ مارس ادامه خواهد یافت. اتحادیه وردی و انجمن کارمندان دولت آلمان ازجمله خواستار افزایش ۱۰/۵ درصدی حقوق کارکنان مراکز درمانی هستند.